Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De Medezeggenschapsraad (MR) speelt een belangrijke rol binnen Daltonschool De Tweemaster.
Het is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap, waarin ouders en personeelsleden samenwerken om de belangen van de school, de leerlingen en het personeel te behartigen. De MR heeft als doel om in overleg met de directie het schoolbeleid en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.

Samenstelling van de MR

De MR van Daltonschool De Tweemaster bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders en het personeel. Dit zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van alle betrokken partijen bij de school. De leden worden gekozen door en uit de ouders van de leerlingen en het personeel van de school, waarmee wordt gegarandeerd dat een breed spectrum aan perspectieven en belangen vertegenwoordigd is.

Wat doet de MR?

De MR geeft advies en neemt besluiten over uiteenlopende onderwerpen die de school aangaan.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Ontwikkelingen op het gebied van onderwijskwaliteit en -beleid.
  • Het schoolplan, de schoolgids en belangrijke wijzigingen in de organisatie.
  • Financiële zaken, waaronder de besteding van de schoolgelden en de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage.
  • Wijzigingen in het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Adviezen en instemming

De MR heeft zowel een adviserende als een instemmingsbevoegdheid.
Voor sommige zaken heeft de schoolleiding alleen advies nodig van de MR,
terwijl voor andere beslissingen instemming van de MR vereist is. Dit zorgt ervoor dat de stem van de ouders en het personeel daadwerkelijk invloed heeft op het beleid van de school.

Voorbeelden van adviesrechten zijn wijzigingen in de organisatie van de school en de opzet van het onderwijs. Voorbeelden van instemmingsrechten zijn wijzigingen in de onderwijsdoelen en het schoolreglement.

Contact en betrokkenheid

De MR streeft naar een open communicatie met alle ouders en medewerkers van Daltonschool De Tweemaster. Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer weten over de werkzaamheden van de MR?
Neem dan contact op via mr@tweemasterlisse.nl Wij waarderen uw betrokkenheid en staan open voor uw inbreng.