Kwaliteit

De Tweemaster is een school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Wij vinden een fijne sfeer heel belangrijk. Als kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en weten dat ze mogen zijn wie ze zijn, ontwikkelen ze zich beter. Wij zijn een open school, er zijn weinig drempels voor ouders om actief te zijn of mee te denken. De ouderbetrokkenheid op onze school is dan ook groot.

De meerwaarde van Dalton
Er zijn op dit moment in Nederland veel Daltonbasisscholen. Het aantal blijft groeien, want de typische Dalton-aanpak heeft haar waarde bewezen. Veel scholen hebben daarom elementen uit het Daltononderwijs overgenomen. Maar Dalton is meer: het is een beproefde pedagogische aanpak waarin alle aspecten één samenhangend geheel vormen.

De voordelen:
De Daltonaanpak komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of haar talenten, kracht en karakter. Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om zich heen goed kennen, weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er zeer duidelijke voordelen als het zuiver gaat om leren:
-Kinderen krijgen ruimte om op hun eigen niveau te werken.
-Kinderen kunnen efficiënt leren door meer tijd te besteden aan vakken waar ze minder goed in zijn en minder tijd aan vakken waar ze goed in zijn. (Hoog)begaafde kinderen kunnen dieper op de stof ingaan.
-Kinderen leren plannen en hun werk in te delen, wat in het voortgezet onderwijs en de maatschappij goed van pas komt.
-Kinderen leren samenwerken waardoor er meer respect voor elkaar ontstaat en er rekening met elkaar wordt gehouden.
-Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun werk en materiaal.

Is Daltononderwijs geschikt voor mijn kind?

Daltononderwijs is voor elk kind geschikt. Geen enkel kind is echter hetzelfde. De basisschool houdt hier rekening mee houden. Dat geldt voor een gewone basisschool en voor een Daltonschool.

Is een Daltonschool speciaal onderwijs?

Nee. Een Daltonbasisschool is een gewone basisschool met 5 kernwaarden als uitgangspunt. Net als er bijvoorbeeld jenaplan- en montessorischolen zijn met eigen uitgangspunten. Naast allerlei ‘soorten’ basisscholen, zijn ook scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO-scholen).

Is Dalton niet een achterhaalde stroming in het onderwijs?

Absoluut niet. Het is niet nieuw. In 2005 was het zelfs 100 jaar geleden dat Helen Parkhurst, de grondlegster, in het plaatsje Dalton (Amerika) begon te experimenteren met een nieuwe vorm van onderwijs. Maar kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De principes blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen.

Wat maakt een Daltonschool anders?

Een Daltonschool vormt het onderwijs specifiek vanuit de uitgangspunten Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, doelmatigheid, relfectie en Samenwerking. Op welke manieren dat tot uiting komt, is per Daltonschool verschillend, maar wat je bij De Tweemaster en de meeste andere Daltonscholen in de praktijk meer ziet dan op andere basisscholen is: zelfstandige taken, meerdere activiteiten naast elkaar, planborden met dagkleuren, samenwerking tussen leerlingen, ouders en leerkracht.

Is ieder kind geschikt voor een Daltonschool?

Ja! Ouders die de uitgangspunten vinden aansluiten bij hun opvoeding hoeven niet bang te zijn dat hun kind zich minder goed voelt of ontwikkelt op een Daltonschool. Een goede Daltonschool past het niveau van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken aan op het kind.

Wat vindt de inspectie er van?

De inspectie heeft in principe geen oordeel over de schoolvisie. Zij kijkt voornamelijk naar de praktijk. Hoe komen kinderen tot hun recht en wat zijn de resultaten van het onderwijs? Iedere school moet immers voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Wel sluiten de Daltonuitgangspunten goed aan bij de inspectie-eisen, waarbij de inbreng van kinderen en het omgaan met verschillen worden ‘gemeten’.

Hoeveel Daltonscholen zijn er?

Het aantal Daltonscholen is nog steeds groeiende. Veel scholen vinden de uitgangspunten aansluiten bij hedendaags, goed onderwijs. Er zijn op dit moment 380 Daltonbasisscholen, 23 vo-scholen en 20 scholen op HBO-niveau.

Mag elke school zich zo maar Daltonschool noemen?

Alle erkende Daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. De vereniging biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen als het gaat om het vormgeven en verder ontwikkelen van het Daltononderwijs. De Daltonlicentie is een teken van kwaliteit. Alleen onderwijsinstellingen met een Daltonlicentie mogen zich Daltonschool noemen. Dat is niet zomaar een stukje papier. Het behalen van de Daltonlicentie is een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting van de school aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Om de Daltonlicentie te behouden evalueert een school periodiek op welke manier zij invulling geeft aan de Dalton-ideeën vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. In het basisonderwijs gebeurt dit iedere vijf jaar en in het voortgezet onderwijs om de vier jaar. Tijdens de vier- of vijfjaarlijkse visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging worden de resultaten van die evaluatie besproken. De Daltonpedagogiek is echter geen keurslijf en de Nederlandse Dalton Vereniging hanteert geen strakke richtlijnen.

Waaraan herken je een Daltongroep en- schoolgebouw?

Kinderen worden uitgedaagd om binnen de speel-werkruimten zelfstandig eigen keuzes te maken. Er is dus een variëteit aan hoeken, werkplekken en materialen. Kinderen zijn mede-verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhouden van de ruimten. Er zijn ook verschillende vormen van plannings- en registratiemiddelen te zien.

Waaraan herken je een Daltonkind?

Een kind op een Daltonschool voelt zich betrokken bij zijn/haar eigen ontwikkeling (verantwoordelijk), de ánder (samenwerking) én de school als geheel. Verder valt op dat een kind op een Daltonschool: -kan samenwerken en samenwerkend leert -helpt en geholpen wil worden -zich verantwoordelijk voelt voor het proces en het resultaat -het eigen werk plant -reflecteert op eigen werk

Waaraan herken je een Daltonleerkracht?

Het bovenstaande geldt ook voor het personeel van een Daltonschool. De leerkracht moet zich realiseren dat het niets doet wat het kind zelf ook best kan. Verder valt op dat de leerkracht: -wil leren van zijn collega’s, kinderen en ouders -respect en veiligheid waarborgt -een goede luisterhouding heeft en kinderen uit kan dagen -structuur biedt, waardoor ruimte ontstaat

Hoe sluit het vervolgonderwijs aan bij een Daltonschool?

Uitstekend. Kinderen ontwikkelen bij uitstek op een Daltonschool vaardigheden die zij nodig hebben in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld de zelfstandigheid om huiswerk te maken of om samen te werken aan een project Heeft u nog meer vragen over Dalton? Geef ze a.u.b. aan ons door, via info@tweemasterlisse.nl. Uitgebreide informatie is te vinden op www.dalton.nl

Contact

Daltonschool De Tweemaster

Nassaupark 80
2161 KL Lisse
Telefoon: 0252-410304

Gerard Doustraat 50
2162 CP Lisse
Telefoon: 0252-412955

E-mail: info@tweemasterlisse.nl